Het draaiend wielClubreglement opgesteld op 22 oktober 2016


HET DRAAIEND WIEL


Wielertoeristenclub – Stad Sint-Truiden


Inwendig reglement


Artikel 1.


Het clublokaal wordt door het bestuur gekozen.


Artikel 2.


Het bestuur is als volgt samengesteld:


Voorzitter: Clause Freddy


Secretaris: Gielen Flor


Penningmeester: Rudi Mathijs


Materiaalmeester & ritverantwoordelijke: Vanijlen Urbain Franco JohnnyArtikel 3.


Tijdens de clubactiviteiten is het wenselijk de clubkledij te dragen.


Artikel 4.


  a. Het uur van vertrek van elke rit is stipt zoals aangegeven in de maandelijkse


     nieuwsbrief.


  b. In geval van pech is iedereen gehouden te stoppen en mogelijk te helpen.Artikel 5.


Het bestuur en de leden zullen erop toezien dat pesten, racisme, drugsgebruik, doping en onaangepast sociaal gedrag geen plaats heeft in de club.


Artikel 6.


Voor elke rit wordt een aan de groep aangepaste snelheid vooropgesteld.


De wegkapitein is verantwoordelijk dat deze snelheid niet overschreden


wordt. Hij zal er te allen tijde voor zorgen dat het tempo door iedereen kan


gevolgd worden. De wegkapitein mag niet voorbij gereden worden, tenzij na


voorafgaande afspraak.


Artikel 7.


Iedereen is geacht zich aan de geldende verkeersreglementen te houden.


Eventuele bekeuringen zullen door de betrokkene zelf betaald worden.


Artikel 8.


Het parcours van elke rit wordt in de maandelijkse nieuwsbrief uitgestippeld.


Van dit parcours wordt enkel afgeweken door “ overmacht” (bv weg


onderbroken, manifestaties enz.…) De beslissing hierover ligt bij de


wegkapitein. Hij zal trachten eventuele omleidingen zo kort mogelijk te houden.


Het inkorten of verlengen van een rit, teneinde de vooropgestelde afstand te


bereiken is eveneens de verantwoordelijkheid van de wegkapitein.


Artikel 9.


Elke deelnemer betaalt 6€ per rit. Na de rit heeft hij recht op twee consumpties,


in principe te nemen in het clublokaal.


Artikel 10.


   a. De leden van de club zijn verplicht zich te houden aan de reglementen


      en zich te richten naar de wijzigingen die zowel voor, tijdens of na het


      seizoen worden opgelegd door het bestuur.


   b. Wijzigingen aan het reglement worden genomen door het bestuur bij een


       2/3 meerderheid


Artikel 11.


Tweemaal per jaar zal een Algemene Vergadering worden samengeroepen, in


principe zal dit gebeuren bij het begin en einde van het seizoen.


Artikel 12.


Het bestuur zal op regelmatige basis vergaderen.


Artikel 13.


Ieder lid is geacht een verzekering van het type “ Familiaal” af te sluiten.


De leden worden eveneens verzekerd via de club bij Ethias.


Artikel 14.


Het Bestuur is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en materiële


schade tijdens de rit.


Artikel 15.


De titel van clubkampioen wordt jaarlijks toegekend aan het lid (leden) die in


de loop van het seizoen het meest aantal Km in clubverband heeft afgelegd.


Artikel 16.


Een deelname van minimaal 10 ritten per seizoen is vereist om te genieten


van een financiële tussenkomst door de clubkas bij aankoop van kledij en


activiteiten zoals het clubfeest, BBQ enz..


Artikel 17.


   a. Bij het stopzetten van de activiteiten van de club wordt het financiële


       tegoed na betaling van eventuele schulden, evenredig verdeeld onder de


       actieve leden.

 

    b. Het stopzetten van de activiteiten wordt bepaald door de AV met een 2/3


       meerderheid.


Artikel 18.


De kandidaat leden kunnen aan maximaal 3 ritten deelnemen vooraleer aan te


sluiten.


Artikel 19.


Bevoegheden van de Algemene Vergadering


- De AV kiest bij gewone meerderheid het bestuur


- Bespreekt en keurt het jaarprogramma goed en brengt indien nodig


   veranderingen aan.


- De AV heeft te allen tijde inzage in de financiële boekhouding van de club.


Artikel 20.


Het Bestuur


• De helft van het bestuur is jaarlijks verkiesbaar door de AV.


• De gekozenen verbinden zich om minstens twee jaar een bestuursfunctie


waar te nemen.


• Een ontslag van een bestuurslid kan op aanvraag van betrokkene die zal


vervangen worden door een ander lid van de club, verkozen door de AV.


• Een afzetting zal alleen gebeuren na een zware fout of nalatigheid van


het betrokken lid.


Artikel 21.


Kastoezicht


• De financiële toestand is de verantwoordelijkheid van de penningmeester


die op zijn beurt gecontroleerd wordt door de voorzitter en de


secretaris.


• De penningmeester is verplicht een jaarlijks overzicht voor te leggen aan


de AV.


Artikel 22.


Door aansluiting bij “ HET DRAAIEND WIEL” verbindt het lid zich het reglement  te respecteren.